Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your resume - Let employers find you

กลุ่มเซ็นทรัลเดินหน้าส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพแก่คนพิการ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ jobs

Page 1 of 1 jobs
กลุ่มเซ็นทรัลเดินหน้าส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชี...
Thailand
  • 2555 ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง รวมแล้วกว่า 868 คน เป็นเงินสนับสนุนทั้งสิ้นมากกว่า 95 ล้านบาท ทำให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น.
» Post your resume - It only takes a few seconds