งานธนาคาร jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Page 1 of 4,045 jobs
Create your resume - Let employers find you
(กรุงเทพฯ และตางจังหวัด) • ปฏบัิ ติงานประจําสาขาโดยรับผิดชอบในการใหบริการลูกคาเก่ียวกับธุรกรรมทางการเงนิ ตางๆ เชน การรบั ชําระสินเช่ือและคาบริการตางๆ...
• นาํเสนอและให้คาํแนะนาํเกี ยวกบัขอ้มูลผลิตภณัฑ์ต่างๆของธนาคารแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และสร้างความสัมพนัธ์ที ดีกบัลูกคา้ ขยายฐานลูกคา้และธุรกิจของสาขาให้เป...
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Thailand
21,600 บาทต่อเดือน
รายละเอียดวุฒิ : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 2. ถ้าเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที...
ดแูลดา้นงานธรุการของฝ่ายประเมนิฯ ของธนาคาร  วางแผนงบประมาณของฝ่ายประเมนิฯ  ดแูลเอกสารคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ  บรหิารงานบคุคลของฝ่ายประเมนิฯ  ปรญิญาตร ี  มป...
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
Thailand
หน้าที่รับผิดชอบ : 1. ตรวจสอบ / คิดเงิน และรับชำระเงินค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยนอก 2. สรุปปิดบัญชีรายได้ ประจำรอบและส่งเงินรายได้ 3. รับฝาก-คืนทรัยพ์สิน ของผู้ป...
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Thailand
19,500 บาทต่อเดือน
รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชีการเงิน หรือสำเร็จการศึกษาสาขาต่อไปนี้ ได้แก่...
บรหิาร วางแผนงาน จัดท ารายงานเพอ่ื การบรหิาร และควบคมุงานใหเ้ป็นไปตามแผน  สา รวจสภาพ/ประเมนิราคาทรัพยส์นิพรอ้มขาย และหลักประกนัทอ่ี ยใู่ นขน้ั...
(กรงุเทพฯและตา่งจงัหวัด) • ใหค้ าปรกึษาและบรกิารลกูคา้ทางดา้นสนิเชอ่ื บา้น • วเิคราะห ์และแกไ้ขปัญหาตา่งๆ ทางดา้นสนิเชอ่ื บา้นใหก้บัลกูคา้ • วางแผนการขาย...
อัตรา (กรุงเทพฯ ภาคอีสาน และภาคใต) • ใหคําปรึกษาและบริการลูกคาทางดานสินเชือ่ บา น และนําเสนอขายผลติ ภัณฑตาง ๆ เชน เงินฝาก สินเชือ่ บุคคล สนิ เช่อื ธ...
บริษัท ตราเพชร จำกัด
Thailand
รับผิดชอบบริหารด้านบัญชีการเงิน คุณสมบัติ • อายุ 35 ปีขึ้นไป (ไม่เกิน 50 ปี) • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขา การบัญชี การเงินการธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • ม...