งานธนาคาร jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 5,752 jobs
 • การรบั ชําระสินเช่ือและคาบริการตางๆ การจัดทํารายงานตา งๆ ท่ีเก่ียวของกับสาขาใหเปน ไปตาม.
 • ระบบของธนาคาร รวมท้ังการใหบรกิ ารอ่ืนๆของธนาคาร เชน การใหขอมล…
 • ออกตลาดเพื อเสนอขายผลิตภณัฑข์ องธนาคาร รวมท/งั จดักิจกรรมการขายท/งั ในและนอกสาขาตามนโยบายของสาขา.
 • ยนิดีรับนกัศึกษาจบใหม่ ปริญญาตรี สาขาการตลาด การเงิน…
 •  มปีระสบการณ์งานดา้นธรุการ 6-10 ปีขน้ึ ไป (หากเคยรว่มงานกบั ฝ่ายประเมนิฯ ของธนาคารอน่ื.
 •  สอ่ื สารภาษาองั กฤษไดบ้า้ง (สามารถโตต้อบอเีมลไ์ด)้.
บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
Thailand
 • หากคุณ คือ คนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ และเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง เรายินดีที่จะให้คุณได้เรียนรู้ในสิ่งนี้...
 • หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่วางแผนและงบประมาณ สังกัดงาน KPI และประเมินผลธนาคาร ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ.
 • ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562.
 • หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่วางแผนและงบประมาณ สังกัดงานแผนการเงินสายงานและสารสนเทศ ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ.
 • ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารทีมย่อย / รองผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารทีมย่อย / หัวหน้าส่วน ผู้บริหารทีมย่อย สังกัดงาน KPI และประเมินผลธนาคาร ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ.
 • หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโสวางแผนและงบประมาณ งานKPI และประเมินธนาคาร ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ.
 • 2.มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ และธุรกรรมของสายงานตลาดเง…
กลุ่มธนชาต
Thailand
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บัญชี การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด หรือการขายสินเชื่อ 1 ปีขึ้นไป (ย…
 • บรหิาร วางแผนงาน จัดท ารายงานเพอ่ื การบรหิาร และควบคมุงานใหเ้ป็นไปตามแผน.
 •  สา รวจสภาพ/ประเมนิราคาทรัพยส์นิพรอ้มขาย และหลักประกนัทอ่ี ยใู่ นขน้ั…