งานธนาคาร jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 6,333 jobs
Thailand
 • การรบั ชําระสินเช่ือและคาบริการตางๆ การจัดทํารายงานตา งๆ ท่ีเก่ียวของกับสาขาใหเปน ไปตาม.
 • ระบบของธนาคาร รวมท้ังการใหบรกิ ารอ่ืนๆของธนาคาร เชน การใหขอมล…
Thailand
 •  มปีระสบการณ์งานดา้นธรุการ 6-10 ปีขน้ึ ไป (หากเคยรว่มงานกบั ฝ่ายประเมนิฯ ของธนาคารอน่ื.
 •  สอ่ื สารภาษาองั กฤษไดบ้า้ง (สามารถโตต้อบอเีมลไ์ด)้.
Thailand
 • ใหคําปรึกษาและบริการลูกคาทางดานสินเชือ่ บา น และนําเสนอขายผลติ ภัณฑตาง ๆ เชน เงินฝาก.
 • สินเชือ่ บุคคล สนิ เช่อื ธุรกจิ และอื่นๆ ที่เกย่ี วขอ ง.
Thailand
 • ออกตลาดเพื อเสนอขายผลิตภณัฑข์ องธนาคาร รวมท/งั จดักิจกรรมการขายท/งั ในและนอกสาขาตามนโยบายของสาขา.
 • ยนิดีรับนกัศึกษาจบใหม่ ปริญญาตรี สาขาการตลาด การเงิน…
กลุ่มธนชาต
Thailand
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บัญชี การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด หรือการขายสินเชื่อ 1 ปีขึ้นไป (ย…
Delta Electronics (Thailand) Public Company Limite...
Thailand +1 location
20,000 - 40,000 บาทต่อเดือน
 • วันหยุดตามประเพณี13 วัน/ปี และ พักร้อน 6 ถึงสูงสุด 18 วัน วันหยุด / ปี.
Thailand
 • บรหิาร วางแผนงาน จัดท ารายงานเพอ่ื การบรหิาร และควบคมุงานใหเ้ป็นไปตามแผน.
 •  สา รวจสภาพ/ประเมนิราคาทรัพยส์นิพรอ้มขาย และหลักประกนัทอ่ี ยใู่ นขน้ั…
Delta Electronics (Thailand) Public Company Limite...
สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง +1 location
20,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
 • วันหยุดตามประเพณี13 วัน/ปี และ พักร้อน 6 ถึงสูงสุด 18 วัน วันหยุด / ปี.
Delta Electronics (Thailand) Public Company Limite...
สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง
20,000 - 45,000 บาทต่อเดือน
 • วันหยุดตามประเพณี13 วัน/ปี และ พักร้อน 6 ถึงสูงสุด 18 วัน วันหยุด / ปี.
AGELESS(Thailand) Co.,Ltd
สถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์
18,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
 • วันหยุดตามประเพณี13 วัน/ปี และ พักร้อน 6 ถึงสูงสุด 18 วัน วันหยุด / ปี.