ธนาคาร jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 5,960 jobs
ขอนแก่น
18,000 - 60,000 บาทต่อเดือน
 • มีบุคลิกภาพดี มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การโน้มน้าวใจ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี.
 • หากมีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต หร…
บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จำกัด
บ้านโป่ง, ราชบุรี
12,000 บาทต่อสัปดาห์
 • เพศ หญิง/ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี.
Thailand
 • เงนิก ู้ , Leasing , Factoring ( Disburse &.
 • มปีระสบการณ์ในการปฏบิตั งิาน Operation ไมน่อ้ยกวา่ 3 ปี.
 • Interested candidates please directly filling in the…
Thailand
คุณสมบัติ 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 2. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ 3. ยินดีรับพิจารณาผู้ไม่มีประสบการณ์การทำงาน (เเต่ถ้ามีประสบการณ์การทำงานด…
Thailand
 • การรบั ชําระสินเช่ือและคาบริการตางๆ การจัดทํารายงานตา งๆ ท่ีเก่ียวของกับสาขาใหเปน ไปตาม.
 • ระบบของธนาคาร รวมท้ังการใหบรกิ ารอ่ืนๆของธนาคาร เชน การใหขอมล…
Thailand
 •  มปีระสบการณ์งานดา้นธรุการ 6-10 ปีขน้ึ ไป (หากเคยรว่มงานกบั ฝ่ายประเมนิฯ ของธนาคารอน่ื.
 •  สอ่ื สารภาษาองั กฤษไดบ้า้ง (สามารถโตต้อบอเีมลไ์ด)้.
บริษัท ยูไนเต็ด บีเมค (ไทย) จำกัด
นครปฐม
12,000 บาทต่อสัปดาห์
 • 02-2701071-6 ต่อ 138 หรือ 082-7007143.
บริษัท กลุ่มน้ำตาลวังขนาย จำกัด
Thailand
 • รับผิดชอบการบริหารการเงิน การบริหารกระแสเงินสด การเก็บรักษาเงิน การเบิก-จ่ายเงิน การเรียกเก็บเงินตามเงื่อนไข และการชำระเงิน.
CY HARD CHROME (THAILAND) CO., LTD.
Thailand
18,000 - 25,000 บาทต่อเดือน
 • วันหยุดตามประเพณี13 วัน/ปี และ พักร้อน 6 ถึงสูงสุด 18 วัน วันหยุด / ปี.
Thailand
 • ออกตลาดเพื อเสนอขายผลิตภณัฑข์ องธนาคาร รวมท/งั จดักิจกรรมการขายท/งั ในและนอกสาขาตามนโยบายของสาขา.
 • ยนิดีรับนกัศึกษาจบใหม่ ปริญญาตรี สาขาการตลาด การเงิน…