Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 203 jobs
หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่วางแผนและงบประมาณ สังกัดงาน KPI และประเมินผลธนาคาร ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ. ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562.
หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่วางแผนและงบประมาณ สังกัดงานแผนการเงินสายงานและสารสนเทศ ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ.
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารทีมย่อย / รองผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารทีมย่อย / หัวหน้าส่วน ผู้บริหารทีมย่อย สังกัดงาน KPI และประเมินผลธนาคาร ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ.
หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโสวางแผนและงบประมาณ งานKPI และประเมินธนาคาร ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ. 2.มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ และธุรกรรมของสายงานตลาดเง…
ติดตามและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ…
ธนาคารจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร ซึ่งเป็นคุณสมบัติขั้นต้นที่กำหนดไว้เท่านั้น โดยจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู…
ศูนย์รวมการคิดค้นและวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในบริบทต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการยุทธศาสตร์ของธนาคาร และ…
ศูนย์กลางการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจของหน่วยงานต่างๆ ทางด้านกระบวนการทำงานขอ (Process Analyst, IT Business Analyst) รวมทั้งการให้ข้อแนะนำหรือให้คำปรึกษาด…
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง.
งานด้าน Business Analyst / Developer / System Analyst / Programmer / Tester / Security. ออกแบบ พัฒนาระบบ และ ดูแลโครงการสารสนเทศที่สำคัญของธนาคาร ตลอดจนการให้ข…