Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 160 jobs
 • ศูนย์รวมการคิดค้นและวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในบริบทต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการยุทธศาสตร์ของธนาคาร และ…
 • ศูนย์กลางการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจของหน่วยงานต่างๆ ทางด้านกระบวนการทำงานขอ (Process Analyst, IT Business Analyst) รวมทั้งการให้ข้อแนะนำหรือให้คำปรึกษาด…
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง.
 • ธนาคารจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร ซึ่งเป็นคุณสมบัติขั้นต้นที่กำหนดไว้เท่านั้น โดยจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู…
Thailand
 • ๑)นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ ๒ อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักนโยบายและแผน และสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ลักษณะงาน ๑)ด้านปฏิบัติการ – ตรวจสอบ จดทะเบียน พ…
 • งานด้าน Business Analyst / Developer / System Analyst / Programmer / Tester / Security.
 • ออกแบบ พัฒนาระบบ และ ดูแลโครงการสารสนเทศที่สำคัญของธนาคาร ตลอดจนการให้ข…
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
คลองเตย, กรุงเทพมหานคร
15,000 - 50,000 บาทต่อเดือน
 • ต่อมา พ.ศ.2538 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน จำกัด ต่อกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด…
 • วางแผนการบริหารการลงทุนเชิงกลยุทธ์ บริหารการลงทุนในตราสารเพื่อการลงทุน ให้เป็นไปตามนโยบายของธนาคาร ได้แก่ การลงทุนในกองทุน และหุ้นของบริษัทนอกเหนือจากก…
โลโก้สำนักงาน ก.พ.
Thailand
 • ประจำปี 2556 เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาใน 4 ระดับการศึกษาดังต่อไปนี้ คือ 1)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา หร…
สินสีมาลิสซิ่ง
Thailand
 • บริษัท สินสิมาลิสซิ่ง จำกัด ให้บริการสินเชื่อ รถบรรทุก6ล้อ,10ล้อ ,รถพ่วง, รถบรรทุกประกอบใหม่ ,-รถกระบะ ไม่เกิน 14 ปี ,-รถไถ.