Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 54 jobs
 • ให้คำแนะนำและนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆของธนาคาร อาทิ เงินฝาก สินเชื่อ ประกันชีวิต กองทุน ให้เป็นไปตามเป้าหมายและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด.
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อขยายโอกาสการเป็นที่ปรึกษา นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ ของธนาคาร อาทิ เงินฝาก สินเชื่อ ประกันชีวิต กองทุนรวม ให้เป็นไปตามเป…
 • ให้บริการทำรายการทางการเงิน เช่น ฝาก-ถอน, รับชำระ, รับชำระหนี้สินเชื่อ, ค่าสาธารณูปโภค, โอนเงิน, การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น.
จตุจักร, กรุงเทพมหานคร
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้ดูแลผลประโยชน์ และหน่วยงานอื่น ๆ ของงานปฏิบัติการหลักทรัพย์บริการ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามประกาศกำหนด และเงื่อนไขในส…
จตุจักร, กรุงเทพมหานคร
 • ค้นหาข้อมูล ตัวเลข สถิติ เกี่ยวกับธุรกรรมระหว่างประเทศ จากแหล่งข้อมูลในและนอกธนาคาร.
 • วิเคราะห์ นำเสนอข้อมูล เพื่อใช้ในการสร้างธุรกิจระหว่างประเทศ พัฒนา ปรับปร…
ดูรายละเอียด
กรุงเทพมหานคร
 • ติดต่อ - สอบถาม ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน).
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพฯ/ปริมณฑล สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่ปฏิบัติงาน…
 • ดูแลเร่งรัด ติดตาม และพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เพื่อช่วยเหลือลูกค้า SME ให้มีคุณภาพสินเชื่อที่ดี.
 • วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์…
 • ดูแลเร่งรัด ติดตาม และพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เพื่อช่วยเหลือลูกค้า SME ให้มีคุณภาพสินเชื่อที่ดี.
 • วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์…
 • บริหารงานขาย และปฏิบัติงานขาย รวมถึงการให้บริการแก่ลูกค้าบุคลลธรรมดา โดยการปฏิบัติงานขายภายในสาขา รวมทั้งให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานเอกสาร การปฏิบัติการทางด…
จตุจักร, กรุงเทพมหานคร
 • ติดต่อลูกค้ามุ่งหวังตามที่ธนาคารกำหนดทางโทรศัพท์ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร อาทิ ประกันชีวิต, บัตรเครดิต, สินเชื่อบุคคล รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นใดที…