Create your resume - Let employers find you

นักวิชาการสาธารณสุข jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 99 jobs

นักวิชาการโครงการ 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สาทร, กรุงเทพมหานคร
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป และ ปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สังคม พัฒนาชุมชน รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข ฯลฯ.

นักวิชาการสาธารณสุข/นักวิชาการสุขาภิบาล/นักวิชาการสิ่งแวดล้อ...

โรงพยาบาลนวมินทร์9
บางละมุง, ชลบุรี
 • ทำงาน 5 วันในหนึ่งสัปดาห์หรือ 45 ชม.ในหนึ่งสัปดาห์เป็นอย่างน้อย(ทำงาน 9 ชม.รวมพัก1 ชม.).

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ new

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
บางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร
20,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีปณิธานที่จะผลิตบัณฑิต ให้บริการทางการแพทย์และ สาธารณสุข และค้นคว้าวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และวิทยาการอย่างต่อเนื่อง โดยย…

ลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการสาธารณสุข

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • โรงพยาบาลแม่จันรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ตามเอกสารแนบ.

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ new

นนทบุรี
15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ประกาศรับสมัคร :
 • 15,000 � 16,500 บาท ประเภท :
 • 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.

นักวิชาการจัดการองค์ความรู้

รพ.ชุมชนตำบลดอนแก้ว
เชียงใหม่
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ถึง 60 ปี.
 • มีความสามารถในการศึกษาวิจัย รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและ.

นักวิชาการสาธารณสุข

นนทบุรี +6 locations
18,000 บาทต่อเดือน
 • ด้วยกรมควบคุมโรคประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้.

นักวิชาการสาธารณสุข

บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด
นนทบุรี
13,000 - 15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาสาธารณสุข, วิทยาศาสตร์สุขภาพ เท่านั้น.
 • สวัสดิการต่าง ๆ เช่น เงินช่วยเหลือสมรส,อุปสมบท,ทันตกรรม ,ฌาปนกิจ , เจ็บป่วยรักษาพยาบาลฟรี , ส…

นักวิชาการสาธารณสุข (เชิงรุก)

บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด
นนทบุรี
 • นนทบุรี (เมือง),ชลบุรี (ทุกเขต/อำเภอ),ปทุมธานี (ทุกเขต/อำเภอ),สมุทรสงคราม (เมือง),สมุทรปราการ (ทุกเขต/อำเภอ).
 • ที่พักอาศัย น้ำ ไฟ WiFi ฟรี.

นักวิชาการวัคซีน

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
นนทบุรี
20,000 - 25,000 บาทต่อเดือน
 • โดยสำเร็จการศึกษาปริญญาโทขึ้นไปหรือเทียบเท่า ในสาขาเภสัชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ…

นักวิชาการศึกษา

นนทบุรี
18,000 บาทต่อเดือน
 • ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพน…

นักวิชาการสาธารณสุข (สังกัดฝ่ายนโยบายและแผนธุรกิจ)

บริษัท เอสเตลล่า คลีนิค จำกัด
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตวัฒนา) เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย…

นักวิจัย researcher

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health...
นนทบุรี
 • บริหารโครงการวิจัยให้สำเร็จลุล่วง มีคุณภาพ/ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นไปตามเวลาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในข้อเสนอหรือข้อตกลงการปฏิบัติงาน.

หัวหน้างานสาธารณสุข ประจำที่ชลบุรี

โรงพยาบาลนวมินทร์9
บางละมุง, ชลบุรี
 • ทำงาน 5 วันในหนึ่งสัปดาห์ หรือ 45 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย (9 ชั่วโมง รวมพัก 1 ชม.).
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านการพยาบาล หรือด้านสาธารณสุข หรือปริญญาตรีด…

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(ด้านห้องปฏิบัติการ)

กรุงเทพมหานคร
18,000 บาทต่อเดือน
 • ด้วยกรมควบคุมมลพิษ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ด้านห้องปฏิบัติการ) จ…

Get new jobs for this search by email