Create your resume - Let employers find you

นักวิชาการสาธารณสุข jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 105 jobs

นักวิชาการสาธารณสุข FT

บริษัท สุขภาพพัฒนา จำกัด
สายไหม, กรุงเทพมหานคร
12,000 - 20,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ระดับเงินเดือน 12000-20000 ลักษณะการทำงาน ทำงานสาธารณสุข ประจำโรงพยาบาลสายหยุด.
 • จบปริญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางเขน,สายไหม จังหวัดที่ปฏิบัต…

นักวิชาการสาธารณสุข

บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด
นนทบุรี
13,000 - 15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาสาธารณสุข, วิทยาศาสตร์สุขภาพ เท่านั้น.
 • สวัสดิการต่าง ๆ เช่น เงินช่วยเหลือสมรส,อุปสมบท,ทันตกรรม ,ฌาปนกิจ , เจ็บป่วยรักษาพยาบาลฟรี , ส…

ลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการสาธารณสุข

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • โรงพยาบาลแม่จันรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ตามเอกสารแนบ.

ผู้ช่วยนักวิจัย 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สาทร, กรุงเทพมหานคร
 • โครงการวิจัยด้านกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชน (Children and Youth Physical Activity Studies - CYPAS) เป็นโครงการภายใต้การดูแลของสานักงานเลขาธิการเครือข่าย AUN…

หัวหน้างานสาธารณสุข ประจำที่ชลบุรี

โรงพยาบาลนวมินทร์9
มีนบุรี, กรุงเทพมหานคร
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านการพยาบาล หรือด้านสาธารณสุข หรือปริญญาตรีด้านสาธารณสุขศาสตร์ หรือเทียบเท่า.
 • อุปสมบท สมรส คลอดบุตร เจ็บป่วย เสียชีวิต.

นักวิชาการสาธารณสุข (เชิงรุก)

บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด
นนทบุรี
 • นนทบุรี (เมือง),ชลบุรี (ทุกเขต/อำเภอ),ปทุมธานี (ทุกเขต/อำเภอ),สมุทรสงคราม (เมือง),สมุทรปราการ (ทุกเขต/อำเภอ).
 • ที่พักอาศัย น้ำ ไฟ WiFi ฟรี.

นักสาธารณสุข

บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
 • ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน สาธาณสุขมูลฐาน มุ่งศึกษาค้นคว้า วิจัย การบริการด้านสาธารณสุข โดยศึกษาทางด้านการป้องกันโรค การควบคุม และการส่งเสริมสุขภาพให…

นักวิจัย 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สาทร, กรุงเทพมหานคร
 • โครงการวิจัยด้านกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชน (Children and Youth Physical Activity Studies - CYPAS) เป็นโครงการภายใต้การดูแลของสานักงานเลขาธิการเครือข่าย AUN…

นักวิชาการจัดการองค์ความรู้

รพ.ชุมชนตำบลดอนแก้ว
เชียงใหม่
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ถึง 60 ปี.
 • มีความสามารถในการศึกษาวิจัย รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและ.

นักวิชาการสาธารณสุข

พิจิตร +5 locations
15,960 บาทต่อสัปดาห์
 • ศึกษา วิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เช่น การบริการด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การรักษาพยาบาล การควบคุมและป้องกันโรค เป็นต้น…