Create your resume - Let employers find you

บริษัท ซีพีแรม จำกัด ลาดหลุมแก้ว jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 20 jobs

ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย (บริษัท ซีพี แรม จำกัด)

ระดับบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ลาดหลุมแก้ว, ปทุมธานี
 • วางแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัท โดยพิจารณาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำหนดมาตรฐานและจัดทำแผนงาน พร้อมทั้งกำกับดูแลให้องค…

หัวหน้างานผลิต (วุฒิการศึกษา ปวส)

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)
ลาดหลุมแก้ว, ปทุมธานี
ควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงานรายวันในการผลิตสินค้า ควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ และดูแลเรื่องความสะอาดในไลน์การผลิตสินค้า ประเภทงาน ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน…

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)
ลาดหลุมแก้ว, ปทุมธานี
 • ดำเนินการในด้านต่างๆของงานทรัพยากรบุคคล เช่นงานสรรหา งานแรงงานสัมพันธ์และกิจกรรมสัมพันธ์ งานฝึกอบรม และงานบริหารค่าตอบแทน.

เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (Food Science)

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)
ปทุมธานี
 • รับผิดชอบในการวิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน และวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้ตรงตามความต้องการและทันเวลา.

ผู้จัดการแผนกจัดซื้อวัตถุดิบ (ประจำโรงงานสุราษฎร์ธานี)

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)
สุราษฎร์ธานี
 • วางแผนการจัดซื้อ/วัตถุดิบ พร้อมวิเคราะห์และจัดหาแหล่ง และคัดเลือก Vendor รายใหม่ , ประสานงานและจัดการปรับปรุง พัฒนาระบบงานฝ่ายจัดซื้อ/ปรับปรุงฐานข้อมูล Vendor…

เจ้าหน้าที่ประสานรัฐกิจ (นิติศาสตร์ / รัฐศาสตร์)

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)
ลาดหลุมแก้ว, ปทุมธานี
 • ตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ จัดเตรียมเอกสาร รวมทั้งดำเนินการขออนุญาต ต่อใบอนุญาตต่างๆ การจัดการด้านที่ดิน งานด้านทรัพท์สินทางปัญญา,สร้างความสัมพันธ์ก…

เจ้าหน้าที่จัดซื้อวิศวกรรม

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)
ลาดหลุมแก้ว, ปทุมธานี
 • วางแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง สินค้าและบริการประเภทวอะไหล่ อุปกรณ์ เครื่องจักรทางด้านวิศวกรรม รวมไปถึงการเปรียบเทียบราคา และประเมิน Supplier เพื่อสนับสนุนการผลิตให…

เจ้าหน้าที่วิศวกรเครื่องกลและระบบทำความเย็น

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)
ลาดหลุมแก้ว, ปทุมธานี
 • ควบคุมงานวิศวกรรมโครงการและงานวิศวกรรมระบบภายในอาคาร,รายงานผล,คุมค่าใช้จ่ายของโครงการโดยจะต้องมีความสามารถในการเขียนโปรแกรม Ato cad หรือ Solid work ได้เบื้องต้น…

พนักงานวิศวกรรมการผลิตระบบอัตโนมัติ (ปวส.) (ประจำโรงงานบ่อเง...

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)
ลาดหลุมแก้ว, ปทุมธานี
-ตรวจสอบแผนการผลิต และจัดเตรียมเครื่องจักร/ปรับตั้งและตรวจสอบเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน -ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร,ตรวจสอบความสะอาดและความเรียบร…

เจ้าหน้าที่ผลิต(Foof Science)ประจำโรงงานสุราษฎร์ธานี

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)
สุราษฎร์ธานี
 • ควบคุมดูแลงานจุดเตรียมวัตถุดิบ ให้เป็นไปตามแผนงาน, บริหารการผลิตในฝ่ายให้ได้คุณภาพตามหลัก GMP , Foodsafety รวมไปถึงการตรวจสอบ/ดูแลเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช…

เจ้าหน้าที่กราฟฟิคดีไซน์

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)
ปทุมธานี
 • ออกแบบสิ่งพิมพ์/สื่อดิจิตอล/วัสดุสื่อสารองค์กร Info Graphic ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบ Booth Display ออกแบบของ Premium ออกแบบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการจัดกิจกรรมสื…

ผู้จัดการแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)
ลาดหลุมแก้ว, ปทุมธานี
 • ดำเนินการวางแผน และบริหารทีมงาน เพื่อการทดลองและพัฒนาสินค้า ในรูปแบบอาหารแช่เย็น และแช่แข็ง และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่…

Programmer

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)
ลาดหลุมแก้ว, ปทุมธานี
 • งานเขียน โปรแกรม เว็บ application (VB,C#) .net เข้าใจออกแบบ ในระบบฐานข้อมูลบ้าง (เขียน SQL ได้) มีพื้นฐานเขียนโปรแกรมได้ เข้าใจขั้นตอนการพัฒนาระบบ.

เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)
ปทุมธานี
 • พัฒนาโปรแกรมและควบคุมดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภายในองค์กร - ดูแลระบบ Multifuntion - ดูแลระบบ VDO Conference - พัฒนาระบบอัตโนมัติ.

เจ้าหน้าที่กิจกรรมสื่อสารองค์กร

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)
ปทุมธานี
 • จัดทำกลยุทธ์ และดำเนินการจัดกิจกรรมสื่อสารภายในองค์กร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความมีส่วนร่วมในการดำเนินการไปนโยบาย รวมถึงการจัดทำโครงการ CSR.

Get new jobs for this search by email