Create your resume - Let employers find you

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด มหาชน jobs

Page 1 of 12 jobs
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
Thailand
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สาขาการจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ด้านการขายหรือปฏิบัติการในตลาด.
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
Thailand
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม SPSS และ MS Office ได้ดี.
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
Thailand
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี รายละเอียด คุณสมบัติ -วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ,วิทยาศาตร์อาหาร,วิศวกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง -มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป จำนวนที่ร…
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
Thailand
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อย 4 ปี.
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
Thailand
วุฒิการศึกษา ปวช รายละเอียด คุณสมบัติ -วุฒิการศึกษาระดับม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป -มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ -มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี -รักงานบร…
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
Thailand
วุฒิการศึกษา ปวช รายละเอียด คุณสมบัติ -วุฒิการศึกษาระดับม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป -มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ -มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี -ร…
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
Thailand
วุฒิการศึกษา ปวช รายละเอียด คุณสมบัติ -วุฒิการศึกษาระดับม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป -มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ -มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี -ร…
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
Thailand
วุฒิการศึกษา ปวช รายละเอียด คุณสมบัติ -วุฒิการศึกษาระดับม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป -มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ -มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี -ร…
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
Thailand
วุฒิการศึกษา ปวช รายละเอียด คุณสมบัติ -วุฒิการศึกษาระดับม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป -มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี -มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จำนวนท…
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
Thailand
วุฒิการศึกษา ปวช รายละเอียด คุณสมบัติ -วุฒิการศึกษาระดับม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป -มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ -มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี -ร…