Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your resume - Let employers find you

บริษัท เดอะริชฟาวเท็น จำกัด jobs

Page 1 of 8 jobs
บริษัท เดอะริชฟาวเท็น จำกัด
ปากช่อง, นครราชสีมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ดูแลความเรียบร้อยของโรงแรม ดูแลพนักงาน คุณสมบัติ : ไม่จำกัดอายุ พูดภาษาอังกฤษได้ มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ใจเย็น สวัสดิการ : ที่พัก…
บริษัท เดอะริชฟาวเท็น จำกัด
ปากช่อง, นครราชสีมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ดูแลรับผิดชอบการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ดูแลความเรียบร้อยของการเตรียมการเปิดและปิดห้องอาหาร ในแต่ละวัน ควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์เครื…
บริษัท เดอะริชฟาวเท็น จำกัด
ปากช่อง, นครราชสีมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ : - มีความรู้ในงานช่างไฟฟ้าอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ - มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก…
บริษัท เดอะริชฟาวเท็น จำกัด
ปากช่อง, นครราชสีมา
  • ดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ.
บริษัท เดอะริชฟาวเท็น จำกัด
ปากช่อง, นครราชสีมา
12,000 บาทต่อสัปดาห์
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ตรวจสอบสินค้าเข้า - ออก เช็คสต๊อก คุณสมบัติ : เพศ หญิง มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี รอบครอบ สวัสดิการ : รับคนในพื้นที่ อาหาร 3 มื้อ ชุดฟอร…
บริษัท เดอะริชฟาวเท็น จำกัด
ปากช่อง, นครราชสีมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ต้อนรับลูกค้า ให้คำแนะนำลูกค้าด้านต่างๆ คุณสมบัติ : มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ยิ้มแย้ม พูดจาไพเราะ สวัสดิการ : มีที่พัก อาหาร 3 มื้อ ช…
บริษัท เดอะริชฟาวเท็น จำกัด
ปากช่อง, นครราชสีมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ : สามารถทำอาหารนานาชาติได้ มีความอดทน คุณสมบัติ : เพศ ชาย จัดสรรเวลาได้อย่างดี สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี สวัสดิการ : ที่พัก อาหาร 3 มื…
บริษัท เดอะริชฟาวเท็น จำกัด
ปากช่อง, นครราชสีมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ : จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี ดูแลระบบเงินสดย่อยภายในโรงแรม ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ : ซ…
» Post your resume - It only takes a few seconds