Create your resume - Let employers find you

บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จำกัด jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 33 jobs

เจ้าหน้าที่ธุรการ

บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จำกัด
นนทบุรี
 • 2.รวบรวม บันทึก จัดเก็บข้อมูล ทะเบียน ประวัติ.
 • 4.มีทักษะสื่อสาร ที่ดี สามารถติดต่อ ประสานงานทางโทรศัพท์ หรือ chat ผ่าน social media ช่องทางต่างๆ ได้.

วิศวกรโยธา(พิจารณาเฉพาะผู้มี กว.โยธา เท่านั้น) new

บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จำกัด
นนทบุรี
 • 8.สวัสดิการค่าฌาปนกิจศพ คู่สมรส บุตร บิดามารดา พนักงาน.

พนักงานขับรถผู้บริหาร

บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จำกัด
นนทบุรี
 • 1.ขับรถยนต์ให้แก่ผู้บริหาร รับ-ส่งผู้บริหารจากบ้านพัก คอนโด ที่ทำงาน และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย.
 • 8.สวัสดิการค่าฌาปนกิจศพ คู่สมรส บุตร บิดามารดา พนักงาน.

เจ้าหน้าที่ it new

บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จำกัด
นนทบุรี
 • ดูแลตรวจเช็คและบำรุงรักษา ดูแลระบบ Network , Computer Server Database, Application และด้าน Technical Support.
 • ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware และ Software ด…

ผู้จัดการแผนกจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จำกัด
นนทบุรี
 • กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานของส่วนจัดซื้อและจัดจ้าง ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ.

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารระบบสารสนเทศ-ระบบข้อมูล (mis) new

บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จำกัด
นนทบุรี
 • จัดทำ Budget เพื่อ Update ระบบคอมพิวเตอร์ภายในเพื่อการรับ-ส่ง ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ.
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ด้าน IT,IS,MIS หรือ Computer Science หรือ…

หัวหน้าแผนกบัญชี

บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จำกัด
นนทบุรี
 • 8.สวัสดิการค่าฌาปนกิจศพ คู่สมรส บุตร บิดามารดา พนักงาน.

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี

บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จำกัด
นนทบุรี
 • 2.ดูแลการจัดการงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และ รายงานบัญชีต่างๆ.
 • 8.สวัสดิการค่าฌาปนกิจศพ คู่สมรส บุตร บิดามารดา พนักงาน.

พนักงานฟาร์ม(farm officer)

บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จำกัด
สามโคก, ปทุมธานี
 • เตรียมวัสดุปลูก ดิน และแปลงปลูก ปรับสภาพ EC, pH ให้เหมาะสมกับความต้องการของพืชแต่ละชนิด.
 • ผลิตสารชีวภัณฑ์ ดำเนินการควบคุมและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน IPM (…

ผู้ควบคุมงานสถาปัตย์ตกแต่ง

บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จำกัด
นนทบุรี
 • 8.สวัสดิการค่าฌาปนกิจศพ คู่สมรส บุตร บิดามารดา พนักงาน.

ช่างสี เฟอร์นิเจอร์ **ด่วน**

บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จำกัด
สามโคก, ปทุมธานี
 • เพศ ชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป.
 • 7.สวัสดิการค่าฌาปนกิจศพ คู่สมรส บุตร บิดามารดา พนักงาน.

วิศวกรจัดซื้อ (งานระบบไฟฟ้า/ประปา/แอร์)

บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จำกัด
นนทบุรี
 • จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ งานระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล ในโครงการของบริษัท.
 • 1.เพศชาย /หญิง อายุ 25-35 ปี.

หัวหน้าทีมควบคุมงานสถาปัตย์

บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จำกัด
นนทบุรี
 • 2.วางแผนการทำงาน กำลังคน กำหนดการ และประสานงานกับ FM หน้างานในการเข้าพื้นที่ เพื่อเริ่มการทำงานของแต่ละโครงการ ในส่วนของงานรื้อถอน, งานปูน, งานเปียก ให้ได…

วิศวกรโยธา

บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จำกัด
นนทบุรี
 • ตรวจสอบ อนุมัติ และนำเสนอ วิธีการก่อสร้าง และติดตั้งให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด.
 • ประสบการณ์ทำงาน เกี่ยวกับงานโยธา ก่อสร้าง ตกแต่งภายใน 3ปีขึ้นไป.

project manager

บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จำกัด
นนทบุรี
 • ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของโฟร์แมน, ผู้รับเหมาช่วง, วิศวกรโครงการ(ถ้ามี) และ/หรือประสานงานกับผู้ออกแบบ, ที่ปรึกษาโครงการ เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขป…
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email