Create your resume - Let employers find you

ศูนย์การแพทย์บูรณาการ แอ็บโซลูท เฮลธ์ สาขาเชียงใหม่ jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 5 jobs

ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Executive)

ศูนย์การแพทย์บูรณาการ แอ็บโซลูท เฮลธ์ (สาขาเชียงให...
เชียงใหม่
  • ที่อยู่ 8/1 ซอย 7 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่.
  • ชาย หรือ หญิง อายุ 23 ถึง 30 ปี.
  • เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 25 – 30 ปี.

พนักงานการเงิน (Cashier )

ศูนย์การแพทย์บูรณาการ แอ็บโซลูท เฮลธ์ (สาขาเชียงให...
เชียงใหม่
  • ที่อยู่ 8/1 ซอย 7 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่.
  • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 35 ปี.

Customer Consultant

ศูนย์การแพทย์บูรณาการ แอ็บโซลูท เฮลธ์ (สาขาเชียงให...
เชียงใหม่
  • ที่อยู่ 8/1 ซอย 7 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่.
  • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 35 ปี.

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำสาขา เชียงราย)

เชียงราย
  • "ผู้รับบริบาลเป็นศูนย์กลาง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุด ทั้งทางด้านวิชาการเเละการบริการด้วยความภาคภูมิในความเป็น แอ็บโซลูท เฮลธ์ ".

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (ประจำสาขา เชียงใหม่)

เชียงใหม่
  • ศูนย์การแพทย์บูรณาการ แอ็บโซลูทเฮลธ์ เชียงใหม่ ถ.นิมมานเหมินทร์ ซ.7.
  • "ผู้รับบริบาลเป็นศูนย์กลาง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุด ทั้งทางด้านว…
» Post your resume - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email