Create your resume - Let employers find you

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 60 jobs

เจ้าหน้าที่อาวุโส(นักวิจัย) ศุนย์อาเซียนจีนศึกษา วิทยาลัยนาน...

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
Thailand
 • 1.เขียนรายงานวิจัย บทความวิจัย และ/หรือบทความวิชาการ 2.ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการลงพื้นที่วิจัยทั้งในและต่างประเทศ 3.จัดประชุม จัดสัมมนา และจัดฝึกอบรม 4…

ครูวิชาวิทยาศาสตร์(เคมี) โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิ...

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
Thailand
1. การปฏิบัติงานในฐานะอาจารย์โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2. งานการปฏิบัติการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ และการวิจัยในชั้นเรียน 3. งานทะนุบำรุงศิลปว…

อาจารย์ประจำสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ คณะศิลปศา... new

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
Thailand
 • 1.สอนรายวิชาในหลักสูตรตามภาระงานสอนที่กำหนดไว้ 2.ดูแลนักศึกาาในการฝึกปฏิบัติงานโดยสอดคล้องกับแนวการจัดการเรียนการสอนแบบ Work based education 3.ทำงานวิจัยในศาสตร…

อาจารย์ประจำ ด้านธุรกิจ หลักสูตร iMTM วิทยาลัยนานาชาติ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
Thailand
 • ผลิตงานวิจัย -งานสอนในกลุ่มวิชาแกนธุรกิจ (New retail/New Product Development/Customer experience Management/Product and Brand Management/Cross border e-commerce…

อาจารย์ประจำหน่วยการเรียน จ.นครสวรรค์ คณะบริหารธุรกิจ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
Thailand
 • 1.รับผิดชอบกำกับการสอน พร้อมให้คำปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาในรายวิชาที่สอน หรือการเป็นที่ปรึกษาโครงงานนวัตกรรม 2.ให้คำปรึกษาด้านการเรียนเเละการใช้ชีวิตของนักศ…

เจ้าหน้าที่ งานบริการจัดห้องเรียนและห้องประชุม สำนักบริหารอา...

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
นนทบุรี
 • ให้บริการด้านการจองสถานที่ (ห้องเรียน,ห้องประชุม,และกิจกรรมสัมนาต่างๆ) - ประสานงานทีมงานจัดสถานที่ รวบรวมรูปแบบการจัดงาน รายการอุปกรณ์เพื่อจัดงานตามที่ได้ร…

อาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญด้าน Beverage (barista/bartender) Food A...

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
Thailand
 • 1.สร้างและพัฒนาหลักสูตรควบคุมดูแลการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ตนเองดูแลรับผิดชอบให้ตรงตามประถูกประสงค์ของ PIM Food Academy 2.ทดลองและพัฒนาสูตรใหม่ใหม่สำหร…

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส/ผู้จัดการฝ่าย งานประกันคุณภาพการศึกษา(กล...

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
Thailand
 • พัฒนาระบบประกันคุณภาพให้เหมาะสมกับคณะวิชา -จัดทำและพัฒนาข้อมูลในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา -ดูแลและประสานงานกับคณะวิชาที่รับผิดชอบในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา…

อาจารย์ประจำ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตั้งคณะพยาบ...

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
Thailand
 • 1.ปฎิบัติงานเต็มเวลา เกี่ยวกับการเรียนการสอน การค้นคว้า วิจัย การฝึกอบรม การให้ 2.คำปรึกษาแก่นักศึกษา การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ให้บริการวิชาการแก่สังคม 3…

เจ้าหน้าที่อาวุโสศูนย์ที่ปรึกษาและพัฒนาอาชีพนักศึกษา คณะวิทย...

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
Thailand
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน-ภายนอก เพื่อส่งนักศึกษาไปฝึกงานตามสถานประกอบการต่าง ๆ - ให้คำปรึกษา และ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา - ออกไปนิเทศ เยี่ยมนักศ…

Head chef ร้าน chef's kitchen

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
Thailand
 • คิดสูตรอาหารและออกแบบเมนู - วางแผนและคำนวณราคาเมนู - ควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ ควบคุมการสั่งของและคุณภาพของวัตถุดิบ - ติดต่อกับ supplier กำกับดูแลการทำงานของ staff…

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ คณะการจัดการธุรกิจอาหาร

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
Thailand
1. ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานห้องปฏิบัติการอาหารสำเร็จตามแผนงานที่กำหนด 2. สามารถดูแลห้องปฏิบัติการอาหารได้ตามที่ได้รับมอบหมาย 3.…

เจ้าหน้าที่ วิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
Thailand
 • 1.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสาขา เพื่อการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก 2.ประสานงาน เก็บรวบรวมข้อมูลของสาขาฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริการวิชาการ ฝ่ายพัฒนาน…

อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาภาษาไทย สำนักการศึกษาทั่วไป

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
Thailand
 • 1.สอบอย่างน้อง 8 กลุ่มต่อการศึกษา 2.ทำวิจัยและผมงานวิชาการอื่นๆ 3.จัดกิจกรรมบริการวิชาการ 4.จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 5.งานวิชาการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย.

ผู้จัดการทั่วไป (operation manager) ร้าน chef's kitchen

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
Thailand
 • สามารถวางแผนงานและดำเนินงานร้านอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงระบบการจัดซื้อรวมถึงระบบอุปกรณ์และบำรุงรักษาและบริหารจัดการต้นทุน - บริหารเวลาได้ในกรณีเร่งด่วนหร…

Get new jobs for this search by email