สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ องค์การมหาชน สรอ. jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 9 jobs
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สร.)
กรุงเทพมหานคร
 • ปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ บริหารจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง.
 • (+66) 0 2612 6000 ต่อ 11105.
ราชเทวี, กรุงเทพมหานคร
 • ที่อยู่ ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 108 ถ.รางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ต้องการรับคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงานธุรการ-คีย์ข้อมูล(ลูกจ้างชั…
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สร.)
กรุงเทพมหานคร
Easily apply
 • พัฒนา และปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กระบวนการทำงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสม ทันสมัย มีมาตรฐาน และถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และแนวปฏิบัติของสำนักงานอย่างต…
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สร.)
กรุงเทพมหานคร
Easily apply
 • ให้คำปรึกษาด้านนโยบาย การศึกษาวิจัย และการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมถึงพัฒนางานงบประมาณด้านรัฐบาลดิจิทัล การต…
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สร.)
กรุงเทพมหานคร
Easily apply
 • ให้คำปรึกษาในการศึกษาและรวบรวมข้อมูล ปัจจัยเสี่ยงภายในและภายนอกที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบต่อสำนักงาน และมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงานด้านการบร…
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สร.)
กรุงเทพมหานคร
Easily apply
 • ร่วมบริหารงาน ดูแล ติดตาม และประเมินผลตัวชี้วัดระดับองค์กร และหน่วยงาน รวมถึงตัวชี้วัดโครงการของสำนักงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้.
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สร.)
กรุงเทพมหานคร
Easily apply
 • สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพ กลุ่มผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนความรู้ทางนว…
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สร.)
กรุงเทพมหานคร
Easily apply
 • วางแผน มอบหมาย กำกับดูแลและประสานการทำงาน (integrate) การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ได้รับมอบหมาย.
 • วิเคราะห์ ออกแบบ และกำหนดสถาปัตยกรรมเชิงเทคนิค รวมถึงกำกับดูแลการพ…
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สร.)
กรุงเทพมหานคร
Easily apply
 • วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้ เครื่องมือการเรียนรู้ การวัดผล และประเมินประสิทธิผลผลการเรียนรู้และการสอน ที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาร…
» Post your resume - It only takes a few seconds