Page 1 of 689 jobs
Create your resume - Let employers find you
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Thailand
19,500 บาทต่อเดือน
รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะของงานประจำที่ต้องปฏิบัติ 1. ติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ที่เกี่ยวข...
ยนิดีรับนกัศึกษาจบใหม่ ปริญญาตรี สาขาการตลาด การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื นที เกี ยวขอ้ง. นาํเสนอและให้คาํแนะนาํเกี ยวกบัขอ้มูลผลิตภณัฑ์ต่างๆของธนาคารแก่กล่...
ThaiRung
Thailand
2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ , เศรษฐศาสตร์ , บัญชี การเงิน , การตลาด หรือ สายวิศวกรรมที่มีประสบการณ์....
บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด
พญาไท, กรุงเทพมหานคร
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00 เวลาทำงานอื...
ThaiRung
Thailand
ดูแลรับผิดชอบงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการธุรกิจใหม่ และโครงการขยายการลงทุนของธุรกิจปัจจุบัน และเข้าร่วมเป็นตัวแทนคณะทำงานเฉพาะกิจของโครงการต่างๆ คุณสมบ...
เดอะแพลทินัม กรุ๊ป
Thailand
หน้าที่รับผิดชอบโดยย่อ กำหนดแผนงาน/งบประมาณ และแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ให้สอดคล้องและบรรลุผลตามนโยบายบริษัทฯ บริหารการจัดทำรายงานการสร...
ธนาคารแห่งประเทศไทย
พระนคร, กรุงเทพมหานคร
ความรับผิดชอบหลัก ธปท. ประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ต้องการผู้สำเร็จการศึกษาและ/หรือมีประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์ เช่น งานที่เกี่ยวข...
BioScience Animal Health Co., Ltd.
Thailand +1 location
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตดอนเมือง),กรุงเทพมหานคร (เขตหลักสี่),กรุงเทพมหานคร (เขตบางเขน) เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000 ว...
สำนักงาน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
Thailand
ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือด้านอื่น ๆ ที่ผ่าน การศึกษาวิชาบัญชีอย่างน้อย ๖ หน่วยกิต หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้....
บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
Thailand
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์. ธนาคารกรุงเทพให้บริการกับลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลาง ในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งด...