โรงพยาบาลยันฮี jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 15 jobs
บางพลัด, กรุงเทพมหานคร
 • 454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700.
 • สาย 18, 110, 203, ปอ.18, ปอ.170, ปอ.203.
 • สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS ไปยังสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ…
บางพลัด, กรุงเทพมหานคร
 • 454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700.
 • สาย 18, 110, 203, ปอ.18, ปอ.170, ปอ.203.
 • สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS ไปยังสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ…
บางพลัด, กรุงเทพมหานคร
 • ดำเนินการด้านเอกสารตามมารฐาน SQE สำหรับแพทย์ Part-time ทุกสาขา.
 • 454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700.
บางพลัด, กรุงเทพมหานคร
 • ให้บริการด้านการสื่อสารแก่ลูกค้าชาวต่างชาติกับแพทย์และเจ้าหน้าที่แผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง ประสานงานและอำนวยความสะดวกในทุกด้านในกระบวนการของการให้บริการทั…
บางพลัด, กรุงเทพมหานคร
 • รับ-ส่งแฟ้ม – ปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชาและตามหน้าที่รับผิดชอบของแผนก ซึ่งทำหน้าที่รับและส่งแฟ้มเวชระเบียนไปยังเคาน์เตอร์และห้องตรวจต่างๆ ตามที่ระบุไว้ รับและส…
บางพลัด, กรุงเทพมหานคร
 • รวบรวม จัดทำรายการรับค่าบริการ, ขายสินค้า และรายได้อื่น ๆ รายการจ่ายเงินเดือน, ค่าจ้างเหมา, วัสดุสิ้นเปลืองและรายจ่ายอื่น ๆ บันทึกรายการในโปรแกรมบัญชี EXPRESS…
บางพลัด, กรุงเทพมหานคร
 • สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา ASP, PHP, VB (ชำนาญด้านใดด้านนึง).
 • สามารถพัฒนา Web Application โดยใช้ JSON, HTML, CSS, Bootstrap และ WordPress ได้.
บางพลัด, กรุงเทพมหานคร
 • วางแผนทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างๆ ทั้งของโรงพยาบาล ,บริษัทวิตามินวอเตอร์ และโรงเรียนยันฮีบริบาล และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ผ่านช่องทาง Online และ Offline ,…
บางพลัด, กรุงเทพมหานคร
 • บริษัท ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ จำกัด (บริษัทในเครือโรงพยาบาลยันฮี).
 • 454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700.
บางพลัด, กรุงเทพมหานคร
 • เพิ่มช่องทางการให้ข้อมูลการรักษาเกี่ยวกับโรคทั่วไป และความงาม แก่ลูกค้าทาง Online เช่น Website, Social Network ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังรับบริการ…