โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 121 jobs
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
บางพลัด, กรุงเทพมหานคร
งานประจำ (Full time) รายละเอียดงาน : 1.ให้การพยาบาลพื้นฐานแก่ผู้ป่วยให้เป็นไปตามมาตรฐานการพยาบาล ภายใต้ความรับผิดชอบของพยาบาล 2.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย…
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
บางพลัด, กรุงเทพมหานคร
นักศึกษาฝึกงาน (Training) รายละเอียดงาน : ฝึกการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย , บางพลัด) คุณสมบัติผ…
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
บางพลัด, กรุงเทพมหานคร
  • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น บริษัทประกัน หน่วยงานหลัก รัฐวิสาหกิจ.
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ.
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
บางพลัด, กรุงเทพมหานคร
  • สรรหาผู้ขาย เจรจาต่อรอง ตามงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ได้สินค้าและราคาที่เหมาะสม พร้อมทั้งจัดทำเอกสารเปรียบเทียบ และข้อมูลสนับสนุนงานจัดซื้อ.
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
บางพลัด, กรุงเทพมหานคร
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การโรงแรม การท่องเที่ยว หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.
  • มีประสบการณ์ในงานต้อนรับ ลูกค้าสัมพันธ์ บริการลูกค้าในโรงพยาบาล โรงแรม…
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
บางพลัด, กรุงเทพมหานคร
  • จัดเตรียมยาเพื่อส่งมอบให้หน่วยงานต่างๆ อย่างถูกต้องตามระบบ first expire first out (FEFO) และถูกต้องตามชนิดของยา.
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
บางพลัด, กรุงเทพมหานคร
  • 3.มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ และเสนอแนะ วิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ.
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
บางพลัด, กรุงเทพมหานคร
  • ผู้รับบริการกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง(ถุงลมโป่งพอง) โรคปอดขยายตัวไม่เต็มที่(มีพังพืดในปอด) เป็นต้น เพื่อค้นหาประเมินความผิดปกต…
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
บางพลัด, กรุงเทพมหานคร
  • 3.ดูแลรักษา ทำความสะอาด ตรวจเช็ค และจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้มีความพร้อมให้บริการผู้ป่วยเสมอ.
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
บางพลัด, กรุงเทพมหานคร
งานประจำ (Full time) รายละเอียดงาน : 1. ดูแลติดตาม ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Project Coordinator) 2. ติดตามผลการดำเนินงานของทีมงานต่าง ๆ ตามที่ผู้บังค…