หางาน กรุงเทพมหานคร

Filter results by:
จัดเรียง ตาม ความเกี่ยวข้อง - วันที่
งานที่ 1 ถึง 10 จาก 63,027 งาน
สร้างเรซูเม่ของคุณ - ให้ผู้ประกอบการหาคุณเจอ

ธุรการบุคคล/เจ้าหน้าที่บุคคล

27 Engineering Co.,Ltd - กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศหญิง อายุ25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 3-5 ปีขึ้นไป ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ...

ดุริยางคศิลปิน

กรมประชาสัมพันธ์ - 2 รีวิว - กรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติงานด้านดุริยางคศิลป๋ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบรรเลงดนตรีสากล โดยการใช้เครื่องดนตรี ประเภทต่าง ๆ การปีกซ้อมการบรรเลงเพลงต่าง ๆ ปีกซ้อมการบรรเลงเช้าก...

นายช่างไฟฟ้า

กรมประชาสัมพันธ์ - 2 รีวิว - กรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมกำกับดูแลการทำงานของอุปกรณ์ ในการผลิตรายการ อุปกรณ์ในการออกอากาศและอุปกรณ์สนับสนุนการออกอากาศ การจดบันท...

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

กรมประชาสัมพันธ์ - 2 รีวิว - กรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ซี่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และงบประมาณตามที่ ได้รับมอบหมาย รวบรวมข้อมูล เอกสารรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบ...

คีตศิลปิน (ด้านเพลงไทยสากลและเพลงสากล)

กรมประชาสัมพันธ์ - 2 รีวิว - กรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติงานด้านคีตศิลป๋ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับร้องเพลงไทยสากล และเพลงสากล โดยการศึกษา จดจำ บทเพลง โน้ตเพลง จังหวะ ลีลา ห่วงทำนอง และศิลปะในการขับร...

คีตศิลปิน (ด้านเพลงลูกทุ่ง)

กรมประชาสัมพันธ์ - 2 รีวิว - กรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติงานด้านคีตศิลป๋ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับร้องเพลงไทยสากล และเพลงสากล โดยการศึกษา จดจำ บทเพลง โน้ตเพลง จังหวะ ลีลา ห่วงทำนอง และศิลปะในการขับร...

นักศิลปกรรม

กรมประชาสัมพันธ์ - 2 รีวิว - กรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติงานด้านที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานที่ต้องใช้ทักษะความรู้ ความสามารถทางวิชาการ การวางแผน ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบศิลปกรรม สื่อสิ่งพิมพ์ นิทรรศการ โสตท...

นักจัดการงานทั่วไป

กรมประชาสัมพันธ์ - 2 รีวิว - กรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป จัดเตรียมการ ประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้การบร...

นักสื่อสารมวลชน(ด้านภาษาอังกฤษ)

กรมประชาสัมพันธ์ - 2 รีวิว - กรุงเทพมหานคร
ด้วย กรมประซาสัมพันธ์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื...

นักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป)

กรมประชาสัมพันธ์ - 2 รีวิว - กรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลซน ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสื่อข่าว รายงานข่าว แปลข่าว การดำเนิน รายการและการกระจายเสียง ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ได้แก่ ผู้ข...