jobs in หาดใหญ่

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: บริษัทอินโนลาเท็กซ์(ประเทศไทย)จำกัด (undo)
Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 21 jobs
บริษัทอินโนลาเท็กซ์(ประเทศไทย)จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
 • Ø พนักงานCompound Operatorชาย (Catheter) 3 อัตรา.
 • O เพศ ชาย อายุ 21-35 ปี.
 • O วุฒิการศึกษา ม.3 , ม.6 , ปวช.ปวส.
 • หมู่ 4 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110.
บริษัทอินโนลาเท็กซ์(ประเทศไทย)จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
 • Ø พนักงาน (Catheter Line Leader) 2 อัตรา.
 • O เพศ ชาย อายุ 22-35 ปี.
 • ค่าตำแหน่ง,ค่าล่วงเวลา, ค่าเดินทาง, เบี้ยขยัน, โบนัส, ประกันสังคม ฯลฯ.
บริษัทอินโนลาเท็กซ์(ประเทศไทย)จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
 • เจ้าหน้าที่การตลาด ( Marketing Officer) 1 อัตรา.
 • Bachelor degree in any field at least.
 • One or two years in working experience in Marketing or related field.
บริษัทอินโนลาเท็กซ์(ประเทศไทย)จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
 • Ø พนักงาน QA,QC (แผนกควบคุมคุณภาพ) 5 อัตรา.
 • O เพศ หญิง อายุ 21- 35 ปี.
 • O วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา.
 • หมู่ 4 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110.
บริษัทอินโนลาเท็กซ์(ประเทศไทย)จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
 • Ø เจ้าหน้าที่ Compounding Lab Supervisor ด่วนมาก 1 อัตรา.
 • O เพศ ชาย/หญิง อายุ 23- 30 ปี.
 • O วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี, พอลิเมอร์ เป็นต้น.
บริษัทอินโนลาเท็กซ์(ประเทศไทย)จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
 • Ø พนักงานคนพิการ ทำเอกสาร(ด่วนมาก ) 1 อัตรา.
 • O เพศ ชาย/หญิง อายุ 21-35 ปี.
 • O วุฒิการศึกษา ปวช , ปวส ทุกสาขา.
 • ค่าล่วงเวลา, ค่าเดินทาง, เบี้ยขยัน, โบนัส, ประกันส…
บริษัทอินโนลาเท็กซ์(ประเทศไทย)จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
 • Ø เจ้าหน้าที่ Production Supervisor 3 อัตรา.
 • O เพศ ชาย / หญิง อายุ 24- 35 ปี.
 • ค่าล่วงเวลา, ประกันชีวิต, เบี้ยขยัน, โบนัส, ประกันสังคม ฯลฯ.
บริษัทอินโนลาเท็กซ์(ประเทศไทย)จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
 • Ø เจ้าหน้า Dipping Supervisor ชาย 3 อัตรา.
 • O เพศ ชาย อายุ 26- 35 ปี.
 • ค่าล่วงเวลา, ประกันชีวิต, เบี้ยขยัน, โบนัส, ประกันสังคม ฯลฯ.
บริษัทอินโนลาเท็กซ์(ประเทศไทย)จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
 • Ø พนักงานคนพิการ ทำเอกสาร(ด่วนมาก ) 2 อัตรา.
 • O เพศ ชาย/หญิง อายุ 21-35 ปี.
 • O วุฒิการศึกษา ปวช , ปวส ทุกสาขา.
 • ค่าล่วงเวลา, ค่าเดินทาง, เบี้ยขยัน, โบนัส, ประกันส…
บริษัทอินโนลาเท็กซ์(ประเทศไทย)จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
 • Ø เจ้าหน้า Catheter Supervisor 2 อัตรา.
 • O เพศ ชาย / หญิง อายุ 24- 35 ปี.
 • ค่าล่วงเวลา, ประกันชีวิต, เบี้ยขยัน, โบนัส, ประกันสังคม ฯลฯ.