Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองใต้ จำกัด (undo)
Create your resume - Let employers find you

jobs in หาดใหญ่

Page 1 of 22 jobs
บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองใต้ จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
 • รับสมัคร คนสวน 1 อัตรา ลงงานพื้นที่หาดใหญ่.
 • งานคนสวน เช่น ตัดแต่งต้นไม้ กวาดใบไม้ รดน้ำต้นไม้ ใส่ปุ๋ย เป็นต้น.
บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองใต้ จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
 • ประจำ (พื้นที่สงขลา) จำนวน 4 อัตรา.
 • มีความรับผิดชอบ / ขยัน / ซื่อสัตย์ / มีความอดทน / รักความสะอาด.
 • สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน , วุฒิการศึกษา(ถ้ามี) ,…
บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองใต้ จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
 • รับสมัคร พนักงานล้างภาชนะ จำนวนหลายอัตรา (ประจำ มอ.).
 • 3.รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป.
บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองใต้ จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
 • รับสมัคร พนักงาน รปภ.ประจำพื้นที่หาดใหญ่ จำนวน 1 อัตรา ด่วน!!!
 • เพศชาย อายุ 20 - 55 ปี.
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว อย่างละ 3 รูป.
บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองใต้ จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
 • เพศชาย อายุ 18 - 55 ปี.
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว อย่างละ 3 รูป.
 • 48/123 ถ.ผดุงภักดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา.
บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองใต้ จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
 • 3.รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป.
บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองใต้ จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
 • รับสมัคร พ่อบ้านทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา (ด่วนขอคนพร้อมเริ่มงานทันที).
 • 3.รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป.
 • 4.วุฒิการศีกษา ป.6 ขึ้นไป จำนวน 2 ชุด.
บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองใต้ จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
 • รับสมัคร คนสวน 1 อัตรา ลงพื้นที่บ้านพรุ (ด่วน!!!พร้อมเริ่มงาน).
 • งานคนสวน เช่น ตัดแต่งต้นไม้ กวาดใบไม้ รดน้ำต้นไม้ ใส่ปุ๋ย เป็นต้น.

We have removed 14 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Post your resume - It only takes a few seconds