Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (โรงงานสีขาว) (undo)
Create your resume - Let employers find you

jobs in หาดใหญ่

Page 1 of 9 jobs
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (โรงงานสีข...
หาดใหญ่, สงขลา
- รับผิดชอบการปฏิบัติและตรวจสอบงานด้านบัญชีซื้อและเจ้าหนี้ บัญชีขายและลูกหนี้ ใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญรับ งานทะเบียนทรัพย์สิน และงานงบประมาณ.
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (โรงงานสีข...
หาดใหญ่, สงขลา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ เพศ : ชาย วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช. ที่ปฏิบัติงาน : สงขลา ลักษณะงาน 1. ตรวจสอบกระบวนการปิกฉลากสินค้าระหว่างการผลิต 2.…
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (โรงงานสีข...
หาดใหญ่, สงขลา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ม.3 ที่ปฏิบัติงาน : สงขลา ***ลักษณะงาน*** 1. ตรวจค้นบุคคลและสิ่งของสัมภาระและยานพาหนะที่ผ่านเข้า …
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (โรงงานสีข...
หาดใหญ่, สงขลา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ เพศ : ชาย วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช. ที่ปฏิบัติงาน : สงขลา ***ลักษณะงาน*** - ควบคุมระบบผลิตไอน้ำ - ปฎิบัติงานตามขั้นตอนการผล…
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (โรงงานสีข...
หาดใหญ่, สงขลา
มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ ด้านดูแลอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ และเครือข่าย สามารถติดตั้งและซ่อมบำรุง Software และ Hardware คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี.
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (โรงงานสีข...
หาดใหญ่, สงขลา
วางแผน รวบรวม และดูแลในด้านกฏหมายอาหารทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน.
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (โรงงานสีข...
หาดใหญ่, สงขลา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : สงขลา ***ลักษณะงาน*** 1. วางแผนและจัดเตรียมบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งมอบท…
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (โรงงานสีข...
หาดใหญ่, สงขลา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : สงขลา ***ลักษณะงาน*** - ดูแลงานระบบไฟฟ้า, ซ่อมบำรุง. งานพลังงาน ***ค…
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (โรงงานสีข...
หาดใหญ่, สงขลา
ประสานงานขาย และขายผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าใน และต่างประเทศ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด และแสวงหาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย.
» Post your resume - It only takes a few seconds