งานธนาคาร jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 6,278 jobs
Thailand
 • การรบั ชําระสินเช่ือและคาบริการตางๆ การจัดทํารายงานตา งๆ ท่ีเก่ียวของกับสาขาใหเปน ไปตาม.
 • ระบบของธนาคาร รวมท้ังการใหบรกิ ารอ่ืนๆของธนาคาร เชน การใหขอมล…
Thailand
 •  มปีระสบการณ์งานดา้นธรุการ 6-10 ปีขน้ึ ไป (หากเคยรว่มงานกบั ฝ่ายประเมนิฯ ของธนาคารอน่ื.
 •  สอ่ื สารภาษาองั กฤษไดบ้า้ง (สามารถโตต้อบอเีมลไ์ด)้.
Thailand
 • ใหคําปรึกษาและบริการลูกคาทางดานสินเชือ่ บา น และนําเสนอขายผลติ ภัณฑตาง ๆ เชน เงินฝาก.
 • สินเชือ่ บุคคล สนิ เช่อื ธุรกจิ และอื่นๆ ที่เกย่ี วขอ ง.
Thailand
 • ออกตลาดเพื อเสนอขายผลิตภณัฑข์ องธนาคาร รวมท/งั จดักิจกรรมการขายท/งั ในและนอกสาขาตามนโยบายของสาขา.
 • ยนิดีรับนกัศึกษาจบใหม่ ปริญญาตรี สาขาการตลาด การเงิน…
Thailand
 • บรหิาร วางแผนงาน จัดท ารายงานเพอ่ื การบรหิาร และควบคมุงานใหเ้ป็นไปตามแผน.
 •  สา รวจสภาพ/ประเมนิราคาทรัพยส์นิพรอ้มขาย และหลักประกนัทอ่ี ยใู่ นขน้ั…
Thailand
 • วางแผนการขาย สามารถสรา้งและขยายฐานลกูคา้รายใหม ่รวมทง้ั ลกูคา้รไีฟแนนท ์และ Cash to Home.
 • ตดิตอ่ประสานงานกบัลกูคา้และหน่วยงานตา่ง ๆ ทเ่ี กย่ี วขอ้ง.
บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
สมุทรปราการ
 • บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่การตลาด เพื่อประจำศูนย์ผู้จำหน่ายรถยนต์นิสสัน จำนวนหลายอัตราเพื่อรองรับการขยายธุรกิจด้านสินเชื่อรถยนต…
Thai NS Solutions Co., Ltd.
สถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข
25,000 - 65,000 บาทต่อเดือน
 • มีค่ารีกษาพยาบาลครอบครัว พ่อ-แม่ ลูกสามี-ภรรยา 15.000 บาท/ ปี.
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บางรัก, กรุงเทพมหานคร
 • บริหารทีมงานให้สอดคล้องกับการทำงานร่วมกับทีมงาน RM ในส่วนของเงื่อนไขและนโยบายด้านสินเชื?อของบริษัทฯ รวมถึงการจัดทำเอกสาร OP ต่างๆ.
บริษัท เอ็กซ์.เอส.ออแกไนซ์ จำกัด
นนทบุรี
17,000 - 20,000 บาทต่อเดือน
 • สำนักงานใหญ่ :47/346 อาคารคอนโดมิเนียมอุตสาหกรรม อาคารไคตัค ชั้น9.
 • ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร.