Create your resume - Let employers find you

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 11 jobs

เจ้าหน้าที่ผลิต ประจำโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
แม่จัน, เชียงราย
 • ตรวจสอบการจัดทำเอกสารการเบิกวัตถุดิบ และปัจจัยในการผลิตจากหน่วยงานคลังสินค้า, คลังห้องเย็น, คลังเช่า, หน่วยงานจัดซื้อวัตถุดิบ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูล.

เจ้าหน้าที่ผลิต(ด้านการเตรียมส่วนผสม)

เชียงราย
10,000 - 20,000 บาทต่อสัปดาห์
 • บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีโรงงานตามโครงการพระราชดำริ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานฝาง จ…

เจ้าหน้าที่บริการวิชาการและมวลชนสัมพันธ์

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง)
เชียงใหม่
13,001 - 15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • บริการวิชาการ (ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับมูลนิธิโครงการหลวง บจ.ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) ชุมชนบ้านยาง) ทำงานและสนับสนุนกิจกรรมร่วมกับชุมชน (ช…

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตร ประจำโรงงานหลวงอาหารสำเร็จร...

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
แม่จัน, เชียงราย
 • ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชแก่เกษตรกร โดยการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ หรือการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านการเกษตรร่วมกับผู้บังคับบัญชา.

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตร ประจำโรงงานหลวงอาหารสำเร็จร...

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
ฝาง, เชียงใหม่
 • ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชแก่เกษตรกร โดยการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ หรือการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านการเกษตรร่วมกับผู้บังคับบัญชา.

เจ้าหน้าที่บัญชี (บัญชีเจ้าหนี้ - ลูกหนี้)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
ฝาง, เชียงใหม่
 • รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของใบขอซื้อขอซ่อม ใบ PO ใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบสำคัญค้างจ่ายต่างๆ เพื่อจัดทำใบสำคัญค้างจ่าย (ตั้งหนี้).

หัวหน้างานสำนักงาน ประจำโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
ฝาง, เชียงใหม่
 • ติดตามผลการจัดเก็บ ดูแลเอกสารรับรองระบบต่างๆ เช่น ใบรับรอง ISO 9001 :
 • ควบคุมดูแลการรวบรวมเอกสาร ค่าสาธารณุปโภค ค่าใช้จ่ายส่วนกลางต่างๆ เช่น ค่าน้ำมันรถ ค่าโทรศ…

ผู้จัดการโรงงาน

Doikham Food Products Co.,Ltd.
เชียงใหม่
 • ปัจจุบัน บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ดำเนินงานผ่านโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง ๓ แห่ง ได้แก่.
 • บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที…

เจ้าหน้าที่สำนักงาน ประจำโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง)

เชียงใหม่
 • บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีโรงงานตามโครงการพระราชดำริ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานฝาง จ…

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน ประจำโรงงานหลวงฯที่ 2 (แม่จัน)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
แม่จัน, เชียงราย
 • ตรวจนับสต๊อกสินค้า งานระหว่างทำ และวัตถุดิบ พร้อมทั้งจัดทำรายงานตรวจ การหมุนเวียนสินค้า.
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้าน บัญชีต้นทุน.

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ประจำโรงงานหลวงที่ 2 อ.แม่จัน จ.เชีย...

เชียงราย
 • บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีโรงงานตามโครงการพระราชดำริ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานฝาง จ…
» Post your resume - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email