Create your resume - Let employers find you

วุฒิปริญญาตรี jobs in กรุงเทพมหานคร

Sort by: relevance - date
Page 1 of 155 jobs

เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
 • Job detail -รับผิดชอบการทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ในโครงการต่างๆ สนับสนุนข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ ให้กับผู้ประสานงานโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและฝ…

เจ้าหน้าที่สินไหม

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
 • Job detail • ติดตามตรวจสอบความถูกต้องโปร่งใสเรื่องรถสูญหาย/ฉ้อฉล • ประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ ในการติดตามรถหายและวิเคราะห์อุบัติเหตุ • ดำเนินการจ่ายค่าส…

เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกัน

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาล วิศวกรรมศาสตร์ MIS หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3.

ผู้จัดการส่วนสำรวจ

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
30,000 - 60,000 บาทต่อเดือน
 • Required work experience • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป • บุคลิกภาพดี เป็นผู้นำ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสำรวจ, สาขาวิศวกรรมโยธา และต้องม…

เจ้าหน้าที่ประจำสถานี

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
 • Job detail • ให้บริการออกบัตรและเหรียญโดยสารแก่ผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT • ดูแลและรับผิดชอบการจัดเก็บรายได้ประจำวัน • ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ความช่วยเหล…

นักพัฒนาระบบ สำนักสารสนเทศ

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
 • Job detail พัฒนาเว็บไซต์ และโปรแกรมสำหรับใช้งานภายในองค์กร หรือสำหรับลูกค้า ทดสอบระบบที่ได้มีการพัฒนา ดูแล และแก้ปัญหาเว็บไซต์ หรือโปรแกรมที่ใช้งานอยู่ในองค์กร…

หัวหน้าฝ่ายการตลาด

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
20,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
 • Job detail - เพศชาย/หญิงอายุ 35 ขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีสาขาการตลาดหรือวิทยาศาสตร์อาหารมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหาร.

วิศวกรกระบวนการผลิต

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
20,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
 • Required work experience เพศชายหรือหญิงไม่กำหนดอายุ - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าในวิศวกรรมเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นเป็นอย่างน้อย ม…

ตัวแทนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
20,000 - 25,000 บาทต่อเดือน
 • Job detail ให้บริการสำหรับลูกค้าสถาบันตามจุดบริการ การให้บริการขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ตลาด และราคาเช่นเดียวกับการตระหนักในข้อ จำกัด สำรวจสภาพคล…

ผู้ช่วยเลขานุการ/Assistant Secretary to MD

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
25,000 - 35,000 บาทต่อเดือน
 • Occupation ผู้ช่วยเลขานุการ/Assistant Secretary to MD.
 • Job detail - เข้าประชุม จดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุม (กรณีเลขานุการไม่อยู่) - จัดเตรียมเกี่ยวก…

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
18,000 - 28,000 บาทต่อเดือน
 • บริการภายในศูนย์บริการธุรกิจและดูแลความเป็นระเบียบของพื้นที่รับผิดชอบได้แก่ ห้องประชุมขนาดเล็ก BC 1-3, VIP, The Living Room, Business Lounge , Kid’s Zone,Press…

สถาปนิกออกแบบวางผังโครงการ

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
 • Job detail • ออกแบบ และเขียนแบบวางผังโครงการ และงานแลนด์สเคป • ประสานงานภายในองค์กร และบริษัทภายนอก ให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ภายใต้ระยะเวลา และต้นทุนที…

เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
50,000 - 80,000 บาทต่อเดือน
 • Job detail • จัดทำบัญชีเจ้าหนี้,ลูกหนี้ • จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3, 53 • จัดทำแบบภพ.30 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายผู้จัดการ.

วิศวกรระบบ M&E

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
 • Job detail ดูแลและควบคุมระบบปรับอากาศและประปา// ดูแลและควบคุมระบบไฟฟ้า ประกอบอาคาร ติดต่อประสานงานกับเจ้าของโครงการหน้างานและส่วนงานราชการ.

ธุรการจัดซื้อ/ Administrative Officer

Pasona HR Consulting Recruitment (Thailand) Co.,Lt...
กรุงเทพมหานคร
 • Job detail ดำเนินการสำรวจ, การสรรหา, ประสานงาน รวมถึงประเมินเปรียบเทียบ Supplier ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ภายในองค์กร ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารการสั่งซื้อ…
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email