Create your resume - Let employers find you

วุฒิปริญญาตรี jobs in สงขลา

Sort by: relevance - date
Page 1 of 12 jobs

ครูอนุบาล

โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย
หาดใหญ่, สงขลา
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : หญิง วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : สงขลา -วุฒิปริญญาตรี สาขาปฐมวัย -มีประสบการณ์ด้านการสอนอย่างน้อย 1 ป…

ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย
หาดใหญ่, สงขลา
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : สงขลา -วุฒิปริญญาตรี สาขาเคมี -มีประสบการณ์ด้านการสอนอย่างน้อย 1 ป…

ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย
หาดใหญ่, สงขลา
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : สงขลา -วุฒิปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง -มีประสบการณ์ด…

เจ้าหน้าที่บริหารงานวิชาการ

โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย
หาดใหญ่, สงขลา
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : สงขลา -วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง -มีประสบการณ์ด้านการงานวิชาการอย่างน้อย 1 ป…

ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย
หาดใหญ่, สงขลา
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : สงขลา -วุฒิปริญญาตรี สาขาภาษาไทย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง -มีประสบการณ์ด้านการสอนอย…

ครูบรรณารักษ์

โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย
หาดใหญ่, สงขลา
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : สงขลา -วุฒิปริญญาตรี สาขาบรรณารักษ์, สารสนเทศการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง -ม…

ครูผู้สอนแนะแนว

โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย
หาดใหญ่, สงขลา
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : สงขลา -วุฒิปริญญาตรี สาขาแนะแนว หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง -มีประสบการณ์ด้านการสอนอย…

ครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์

โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย
หาดใหญ่, สงขลา
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : สงขลา -วุฒิปริญญาตรี สาขานาฏศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง -มีประสบการณ์ด้านการสอนอย…

ครูผู้สอนวิชาดนตรี

โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย
หาดใหญ่, สงขลา
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : สงขลา -วุฒิปริญญาตรี สาขาดนตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง -มีประสบการณ์ด้านการสอนอย่างน…

ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์

โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย
หาดใหญ่, สงขลา
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ชาย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : สงขลา -วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง -มีประสบการณ์ด้านการสอนอย…

ครูผู้สอนวิชาแนะแนว

โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย
หาดใหญ่, สงขลา
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : สงขลา -วุฒิปริญญาตรี สาขาแนะแนว หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง -มีประสบการณ์ด้านการสอนอย…

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย
หาดใหญ่, สงขลา
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ชาย วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : สงขลา -วุฒิปริญญาตรี สาขาเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ -มีประสบการณ์ด้านการทำงานอย่างน้อย…
» Post your resume - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email