Create your resume - Let employers find you

ไทย ธานี แมเนจเม้นท์ jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 20 jobs

หัวหน้าครัว, ผู้ช่วยกุ๊ก

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนเม้นท์ จำกัด
นนทบุรี
 • ปฏิบัติงานที่ อิมแพ็ค เมืองทอง ธานี และโซนกรุงเทพฯ จังหวัด :
 • มีประสบการณ์ด้านการทำอาหาร ไทย จีน ยุโรป และญีปุ่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ.

Set up Officer

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนเม้นท์ จำกัด
ปากเกร็ด, นนทบุรี
 • \"อิมแพ็ค เมืองทองธานี\" ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม ที่สมบูรณ์แบบของเมืองไทย บนพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 180,000 ตารางเมตร ที่พร้อมด้วยสาธารณูปโภคและสิ…

Assistant Manager Purchasing

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนเม้นท์ จำกัด
ปากเกร็ด, นนทบุรี
40,000 บาทต่อเดือน
 • มีความเข้าใจในระบบมาตรฐาน ISO 22000, ISO 23000.
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี.
 • \"อิมแพ็ค เมืองทองธานี\" ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม ที่สมบ…

Personal Trainer Sports Club

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนเม้นท์ จำกัด
ปากเกร็ด, นนทบุรี
15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • 15,000 (With incentive) บาท สถานที่ปฏิบัติงาน :
 • \"อิมแพ็ค เมืองทองธานี\" ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม ที่สมบูรณ์แบบของเมืองไทย บนพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 180,000…

Purchasing Officer

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนเม้นท์ จำกัด
นนทบุรี
 • มีประสบการณ์งานจัดซื้อ จัดหาด้านอาหารและเครื่องดืม อย่างน้อย 3 ปี.
 • \"อิมแพ็ค เมืองทองธานี\" ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม ที่สมบูรณ์แบบของเมืองไทย บนพื้นที่ใช…

Operation Support Engineer

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนเม้นท์ จำกัด
ปากเกร็ด, นนทบุรี
20,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
 • มีประสบการณ์ด้านงานดูแลอาคาร หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี.
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น Microsoft Office, Auto CAD.

มีประสบการณ์การเป็นเทรนเนอร์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนเม้นท์ จำกัด
ปากเกร็ด, นนทบุรี
 • Bachelor Degree or higher in computer Art, Communication Art and Design, IT , Computer Science or relate field.
 • Age not over 25 years either, male or female.

Foreman

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนเม้นท์ จำกัด
ปากเกร็ด, นนทบุรี
 • ประสบการณ์ 2-5 ปี ด้านงานควบคุมการก่อสร้างและประมาณราคาก่อสร้าง บริหารงานอาคาร วางแผนการก่อสร้าง.
 • \"อิมแพ็ค เมืองทองธานี\" ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม ที่สมบูรณ…

Sales Executive

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนเม้นท์ จำกัด
นนทบุรี
 • บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด จังหวัด :
 • Male or Female , Bachelor's Degree in any field.
 • Age over 25 years old.

พนักงานเสิร์ฟ

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนเม้นท์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
10,000 - 13,000 บาทต่อสัปดาห์
 • \"อิมแพ็ค เมืองทองธานี\" ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม ที่สมบูรณ์แบบของเมืองไทย บนพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 180,000 ตารางเมตร ที่พร้อมด้วยสาธารณูปโภคและสิ…

Finance&Accounting

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนเม้นท์ จำกัด
นนทบุรี
 • มีความรู้เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย, GL.
 • \"อิมแพ็ค เมืองทองธานี\" ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม ที่สมบูรณ์แบบของเมืองไทย บนพื้นที่ใช้สอยมากกว่า…

พนักงานรักษาความปลอดภัย

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนเม้นท์ จำกัด
ปากเกร็ด, นนทบุรี
 • \"อิมแพ็ค เมืองทองธานี\" ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม ที่สมบูรณ์แบบของเมืองไทย บนพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 180,000 ตารางเมตร ที่พร้อมด้วยสาธารณูปโภคและสิ…

IT Coordinator

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนเม้นท์ จำกัด
ปากเกร็ด, นนทบุรี
 • \"อิมแพ็ค เมืองทองธานี\" ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม ที่สมบูรณ์แบบของเมืองไทย บนพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 180,000 ตารางเมตร ที่พร้อมด้วยสาธารณูปโภคและสิ…

Marketing Executive

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนเม้นท์ จำกัด
นนทบุรี
 • บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด จังหวัด :
 • Male / Female, age over 23 Years.
 • Bachelor's degree in Marketing or related fields.

AV Technician

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนเม้นท์ จำกัด
ปากเกร็ด, นนทบุรี
 • การศึกษาขั้นต่ำในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิก.
 • มีความรู้เฉพาะทางการใช้งาน อุปกรณ์ ระบบ AV รายละเอียดบริษัท :

Get new jobs for this search by email