Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 212 jobs
AP Thai
Thailand
 • เพศชายหรือหญิง จบการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่).
 • หากมีประสบการณ์งานด้านธุรการ / ประชาสัมพันธ์ หรือ งานด้านนิติบุคคล จะพิจารณาเป็นพิเศษ.
AP Thai
Thailand
 • รายงานผลการซ่อมรวมถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ทั้งด้านราคา, ปริมาณงาน, กระบวนการ, และคุณภาพงานซ่อม.
 • เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นๆ ที…
AP Thai
Thailand
รายละเอียด เป็นงานเปิดตัวบ้านเดี่ยว/คอนโด โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 1. หน้าที่ต้อนรับและดูแลลูกค้า ให้ข้อมูลโครงการ อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า 2. คีย์ข้อมูลของล…
AP Thai
Thailand
 • จัดทำและตรวจสอบเอกสารการรับเงินที่ถูกต้อง เช่น เอกสารนำเช็คเข้าธนาคาร การตรวจสอบยอดจากธนาคาร ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี.
AP Thai
Thailand
 • Handle for all the designing multiple types of graphic design, multimedia, artworks (Billboard, Brochures, Leaflets, Logo, Illustration, Newsletter & Magazines)…
AP Thai
Thailand
 • อายุ 22-35 ปี สำหรับเพศชาย ต้องไม่มีพันธะทางทหาร.
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา เท่านั้น (หากเป็นวุฒิ อสบ.ต้องมีใบ กว.).
AP Thai
Thailand
 • ดำเนินการด้าน การเบิกเงินทดลองจ่าย เงินสดย่อย และเงินมัดจำ ผ่านระบบ SAP ให้ถูกต้อง.
 • จัดทำรายงานนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตาม ภงด.
AP Thai
Thailand
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช.
 • สามารถทำงานเป็นกะ (เช้า/ บ่าย/ ดึก) และปฎิบัติงานในวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการได้.
AP Thai
Thailand
รายละเอียด ช่างประจำ Homewiser ไม่ประจำโครงการ คุณสมบัติของผู้สมัคร ปวช./ปวส. ไฟฟ้า,ก่อสร้าง จำนวนที่เปิดรับ…
AP Thai
Thailand
 • บุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี.