Create your resume - Let employers find you

Central & Matsumoto Kiyoshi Limited jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 29 jobs
Central & Matsumoto Kiyoshi Limited
Thailand
60,000 - 90,000 บาทต่อเดือน
  • เบี้ยขยัน 800 บาท / เดือน (ผ่านทดลองงาน).
  • ค่าอาหารกลางวัน 30 บาท และค่าอาหารโอที 30 บาท.
Central & Matsumoto Kiyoshi Limited
Thailand
35,000 บาทต่อเดือน
- ตามระเบียบบริษ…
Central & Matsumoto Kiyoshi Limited
Thailand +1 location
20,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
สวัสดิการ - ค่ารักษาพยาบาล - โบนัสประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สหกรณ์ออมทรัพย์ - ลาพักร้อนประจำปี - ปรับเงินเดือนทุกปี ๆ ละ ครั้ง - New year party - บริษ…
Central & Matsumoto Kiyoshi Limited
Thailand
40,000 - 50,000 บาทต่อเดือน
สวัสดิการ - ค่าใบประกอบวิชาชีพ 15 K (รวมกับเงินเดือน) - ค่ารักษาพยาบาล - โบนัสประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สหกรณ์ออมทรัพย์ - ลาพักร้อนประจำปี - ปรับเงินเด…
Central & Matsumoto Kiyoshi Limited
Thailand +1 location
25,000 - 35,000 บาทต่อเดือน
  • ค่าตำแหน่ง 1,000 ~ 20,000 บาท.
Central & Matsumoto Kiyoshi Limited
บางนา, กรุงเทพมหานคร
27,000 บาทต่อเดือน
สวัสดิการ - ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - ลาประจำปี - ท่องเที่ยวประจำปี - โบนัสขึ้นอยู่กับภาพรวมของบริษัท เงินเดือน: 27,000 + Incentive (ขึ้นอยู่กับผลงาน…
Central & Matsumoto Kiyoshi Limited
บางนา, กรุงเทพมหานคร
25,000 บาทต่อเดือน
  • วันทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 น.
Central & Matsumoto Kiyoshi Limited
บางนา, กรุงเทพมหานคร
25,000 บาทต่อเดือน
  • โบนัส 2 ครั้ง (มากสุดรวม 4 เดือน ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทและความสามารถ ).
Central & Matsumoto Kiyoshi Limited
Thailand
20,000 - 38,000 บาทต่อเดือน
  • ลาพักร้อนประจำปีๆ แรก 6 วัน เพิ่มขึ้นปีละ 1 วัน สูงสุด 15 วัน.
  • สวัสดิการการลาอื่น ๆ ลาป่วย 30 วันตามกฎหมาย.
Central & Matsumoto Kiyoshi Limited
Thailand
15,000 บาทต่อสัปดาห์
สวัสดิการ - ค่ารักษาพยาบาล - โบนัสประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สหกรณ์ออมทรัพย์ - ลาพักร้อนประจำปี - ปรับเงินเดือนทุกปี ๆ ละ ครั้ง - New year party - บริษ…