Create your resume - Let employers find you

Hula Hula Resort jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 5 jobs

นักศึกษาฝึกงาน (FO),(MK),(HK),(FB)

Hula Hula Resort
เมืองกระบี่, กระบี่
  • ได้ที่ โรงแรม ฮูลา ฮูล่า รีสอร์ท เวลา 09.00 – 16.00 น.
  • 222 หมู่ที่ 3 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่.

Cashier

Hula Hula Resort
เมืองกระบี่, กระบี่
  • ได้ที่ โรงแรม ฮูลา ฮูล่า รีสอร์ท เวลา 09.00 – 16.00 น.
  • 222 หมู่ที่ 3 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่.

Bartender

Hula Hula Resort
เมืองกระบี่, กระบี่
  • ได้ที่ โรงแรม ฮูลา ฮูล่า รีสอร์ท เวลา 09.00 – 16.00 น.
  • 222 หมู่ที่ 3 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่.

FB Supervisor

Hula Hula Resort
เมืองกระบี่, กระบี่
  • ได้ที่ โรงแรม ฮูลา ฮูล่า รีสอร์ท เวลา 09.00 – 16.00 น.
  • 222 หมู่ที่ 3 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่.

Sales Coordinator

Hula Hula Resort
เมืองกระบี่, กระบี่
  • The Pineapple Hotel (สาขาในเมืองกระบี่ บริเวณแยกนกอินทรีย์).
  • ได้ที่ โรงแรม ฮูลา ฮูล่า รีสอร์ท เวลา 09.00 – 16.00 น.
» Post your resume - It only takes a few seconds