Create your resume - Let employers find you

Siph Hospital jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 55 jobs

ผู้ช่วยพยาบาล (จบใหม่)

SiPH Hospital
บางพลัด, กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full time) ประสบการณ์ขั้นต่ำ : ไม่ระบุ รายละเอียดงาน : ให้การพยาบาลพื้นฐานแก่ผู้ป่วยให้เป็นไปตามมาตรฐานการพยาบาล ภายใต้ความรับผ…

พยาบาลวิชาชีพ (ER)

SiPH Hospital
บางพลัด, กรุงเทพมหานคร
 • มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ และเสนอแนะ วิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ.

เจ้าหน้าที่ตรวจวินิจฉัยการนอนหลับ

SiPH Hospital
บางพลัด, กรุงเทพมหานคร
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft , Word , Excel , PowerPoint , Internet เป็นอย่างดี.

Programmer new

SiPH Hospital
บางพลัด, กรุงเทพมหานคร
 • มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนา Mobile Application เป็น Crossplatform เช่น Flutter, React, Angular หรืออื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง.

พยาบาลวิชาชีพ (จบใหม่)

SiPH Hospital
บางพลัด, กรุงเทพมหานคร
 • มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ และเสนอแนะ วิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ.

เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ

SiPH Hospital
บางพลัด, กรุงเทพมหานคร
 • ตรวจรับ ตรวจสอบเวชภัณฑ์ จาก Vender ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน.
 • ให้บริการจัดหาอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อเพื่อจ่ายไปยัง OPD / IPD / OR / Catch…

เจ้าหน้าที่สนับสนุนศูนย์การแพทย์

SiPH Hospital
บางพลัด, กรุงเทพมหานคร
 • ดำเนินการรับ-ส่ง หนังสือ รวมทั้งค้นหาติดตามหนังสือให้กับผู้มาติดต่อตามเรื่องหนังสือ และร่างพิมพ์คำสั่ง ประกาศ หนังสือราชการ ทั้งภายใน และภายนอกตามคำสั่งของผู้บ…

นักกำหนดอาหาร

SiPH Hospital
บางพลัด, กรุงเทพมหานคร
 • เผยแพร่ความรู้ทางด้านโภชนาการแก่บุคลากรทางการแพทย์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรม แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็นต้น.
 • มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุมตรวจสอบ ให้คำปร…

พนักงานคลังเวชภัณฑ์

SiPH Hospital
บางพลัด, กรุงเทพมหานคร
 • จัดเตรียมเวชภัณฑ์เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานต่างๆ อย่างถูกต้องตามระบบ first expire first out (FEFO) และถูกต้องตามชนิดของเวชภัณฑ์.

ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์

SiPH Hospital
บางพลัด, กรุงเทพมหานคร
 • จัดเตรียมสิ่งส่งตรวจที่ส่งต่อ Referral Lab และติดตาม Referral Lab มารับสิ่งส่งตรวจกรณีเร่งด่วน ภายใต้กำกับดูแลของนักเทคนิคการเเพทย์.

เจ้าหน้าที่เทคนิคเชียนจักษุ

SiPH Hospital
บางพลัด, กรุงเทพมหานคร
 • ให้บริการและดำเนินการตรวจวินิจฉัยโดยใช้เครื่องตรวจทางจักษุวิทยาพื้นฐาน เช่น ตรวจประเมินการมองเห็น,ใช้เครื่องมือวัดความดันตา เป็นต้น ภายใต้การควบคุมของผู้ที่รับผ…

นักเทคนิคการแพทย์

SiPH Hospital
บางพลัด, กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full time) ประสบการณ์ขั้นต่ำ : ไม่ระบุ รายละเอียดงาน : 1. ตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ และรายงานผลตามใบสั่งตรวจอย่างถูกต้อง ปลอดภัย 2.…

พนักงานสัญญาจ้างเวชระเบียน

SiPH Hospital
บางพลัด, กรุงเทพมหานคร
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Internet ได้.

พนักงานบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

SiPH Hospital
บางพลัด, กรุงเทพมหานคร
 • บริการอุ้ม ยก เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ทั้งรถนั่ง รถนอน และรถพยาบาลฉุกเฉินในจุดที่ให้บริการ และศูนย์ผู้ป่วยฉุกเฉิน.

พยาบาลประสานงานด้านต้นทุน

SiPH Hospital
บางพลัด, กรุงเทพมหานคร
 • ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกรอกรหัสศูนย์ต้นทุนของค่าใช้จ่ายต่างๆของโรงพยาบาล อาทิเช่น การขอซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟ เพื่อให้ถูกต้องแต่ละศ…

Get new jobs for this search by email